ریاست دانشگاه                                                                                                                                                     

           
 
بنام خدا

 

           دکتر حسین نازک­تبار

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

 


متولد: 1356، شماره شناسنامه: 400، صادره از بابل، محل تولد: بابل

محل کار: ساری،‏ خیابان15 خرداد، خیابان دانشگاه، دانشگاه پیام نور، کدپستی 1939546971

  همراه: 09122393356، ‏ تلفن: 33108253- 011

hntabar@pnu.ac.ir :mailE

 

 

زمینه فعالیت اصلی

 

­ برنامه­ریزی- ارزیابی

­ آسیب های اجتماعی- فرهنگی

­ روش تحقیق کمی - کیفی     
  

 

سوابق اجرایی


ردیف

سمت

محل فعالیت

شروع

خاتمه

1

مدیر آموزش و پژوهش

موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی

(عقیدتی سیاسی)         

1381                                        

1383

2

سرپرست معاونت اداری و مالی

موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی

(عقیدتی سیاسی)         

1383

1385

3

مسئول راه اندازی دانشگاه

دانشگاه پیام نور واحد بندپی

1385

1386

4

سرپرست دانشگاه

دانشگاه پیام نور واحد بندپی

1386

1388

5

مدیر گروه علوم اجتماعی

دانشگاه پیام نور مازندران                           

1388

1390

6

رئیس گروه برنامه­ریزی و تلفیق

معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری                          

1391

1393

7

مدیر برنامه­ریزی

معاونت تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری                          

1393

1395

8

مشاور مدیر کل و دبیر کمیته راهبری مراکز نوآوری

دفتر تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری                          

1395

1395

9

مشاور رییس مرکز توسعه فناوری های راهبردی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری                          

1396

1397

10

سرپرست دانشگاه

دانشگاه پیام نور استان مازندران

1396

تاکنون


سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی

رشته

گرایش

محل تحصیل

سال اخذ مدرک

دکتری         

جامعه­شناسی

مسائل اجتماعی                                          

دانشگاه پیام نور

1393

عنوان رساله: تاثیر نوسازی بر ساختار، کارکرد و مسائل خانواده

 

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی 

جامعه­شناسی

دانشگاه پیام نور

1384

عنوان پایان نامه: نقش دین­داری در ممانعت از بزهکاری جوانان

 

کارشناسی

علوم اجتماعی

پژوهشگری

دانشگاه مازندران

1378

عنوان پایان نامه: میزان مشارکت روستائیان در طرح های عمرانی

 


مقالات چاپ شده فارسی

 

ردیف

عنوان مقاله

نام نشریه

شماره نشریه

سال انتشار

1

نقش دین­داری در ممانعت از بزهکاری جوانان شهر تهران

فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی

سال ششم،

 شماره 22

پاییز

1385

2

تحلیلی بر جایگاه توسعه منابع انسانی در ایجاد سازمان­های نوین جهانی

مجله علمی- ترویجی بهبود

 

شماره 5

پاییز

1385

3

جایگاه پارک های علم و فن آوری در توسعه پایدار

مجله علمی- ترویجی بهبود

شماره 7

زمستان

1386

4

وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار مازندران

فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی

سال هفتم،

شماره 27

زمستان

1386

5

درآمدی بر تعامل فرهنگ سازمانی و بهره وری

 

مجله علمی- ترویجی بهبود

شماره 9

پاییز

1387

6

واکاوی رابطه سرمایه اجتماعی با تحصیل فرزندان

مجله علمی- پژوهشی

 مدیریت و توسعه  

شماره 68 و69

پاییز

1387

7

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت مردمی در سازمان های غیر دولتی

فصلنامه علمی- پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد خلخال

سال پنجم، شماره21

تابستان

1388

8

بنگاه های کسب و کار زنان و نقش آنان بر توسعه پایدار در استان مازندران

دو فصل نامه علمی- تخصصی پژوهش نامه زنان

سال اول،

شماره 1

تابستان

1389

9

نقش راهبردهای مقابله­ای در سلامت روان دانشجویان

مجله علمی- پژوهشی انجمن روان شناسی ایران

دوره پنجم

زمستان

1389

10

بررسی وضعیت و جایگاه مشارکت زنان در توسعه پایدار نقاط شهری استان مازندران

فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی خلخال

سال ششم،

شماره 24

بهار

1389

11

عوامل طلاق در استان مازندران                                             

 

فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات راهبردی زنان

سال چهاردهم، شماره 53

پاییز

1390

12

آسیب شناسی توسعه صنعت گردشگری با توجه به ملاحظات آمایش سرزمین

فصلنامه علمی- تخصصی جغرافیایی فضای­گردشگری

سال اول،

 شماره 2

زمستان

1391

13

تحلیل روسپیگری زنان در استان مازندران

فصلنامه علمی- پژوهشی بررسی مسائل اجتماعی ایران

سال دوم،

شماره 2

زمستان

1390

14

الگویابى اثرگذارى عوامل فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان شرکت نفت مازندران

مجله علمی- پژوهشی بهبود مدیریت

سال ششم،

 شماره 2

تابستان

1391

15

مقایسه مصرف فراغت در بین زنان شاغل و خانه دار در شهر ساری

فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات راهبردی زنان

سال پانزدهم، شماره 58

زمستان

1391

16

تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد شرکت­های صنعتی بر اساس الگوی می یر و همکاران

مجله علمی- پژوهشی بهبود مدیریت

سال هفتم،

 شماره 1

بهار

1392

17

تحلیلی بر مسائل اجتماعی- فرهنگی موثر بر حاشیه نشینی شهر ساری

فصلنامه علمی- پژوهشی جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران

سال دوم،

 شماره پنجم

تابستان

1392

18

تبیین رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان

مجله علمی- پژوهشی بهبود مدیریت

سال هشتم،

 شماره 1

بهار

1393

19

نوسازی و دگرگونی های بحران ساز در خانواده (بررسی مسائل نوین خانواده در نقاط شهری استان مازندران)

فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران

دورة 3،

 شمارة 3

پاییز

1393

 

20

تبیین جامعه­­شناختی تأثیر فرایند نوسازی در ساختار خانواده (نقاط شهری و روستایی استان مازندران)

فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات راهبردی زنان

سال شانزدهم، شماره 61

پاییز

 1392

21

فرآیند نوسازی و ظهور مسائل جدید در خانواده

فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی

سال پانزدهم، شماره 56

پاییز

 1393

22

تحلیلی بر نوسازی و کارکرد خانواده در استان مازندران

فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات زن و خانواده

دوره 2،

شماره 3

 

پاییز و زمستان

1394

23

تحلیل رابطه سلامت معنوی، نگرش به ارتباط قبل ازدواج و دلزدگی زناشویی زنان متاهل

فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان

دوره 14،

شماره 3

پاییز

 1395 

24

بررسی اثربخشی برنامه های درمانی مرکز اقامتی اجباری بر رضایت از زندگی، تنظیم هیجانی و سلامت روان در افراد با اختلال سوءمصرف مواد

مجله علمی- پژوهشی مطالعات ناتوانی

جلد 7،

شماره 1

مرداد

1396مقالات چاپ شده لاتین

سال انتشار

نام نشریه

عنوان مقاله

ردیف

July11-12  2007 Boulder, Colorado

Proceedings of the Hazards and Disasters Researchers Meeting

Analyzing­ Structural-Functional Dimensions of Public Participation in Earthquake-Stricken Regions Recovery (A Case Study of Iran's Lorestan Province)

 

 

1

November 5, 2009, Tehran, Iran

The 23 Annual Conference of Asian Association of open Universities

 

Evaluation of Organizational Culture and Staff Productivity in Open and Distance Learning

 

 

2

October, 2010 in Hanoi City, Vietnam.

24th Asian Association of Open Universities (AAOU) Annual Conference

The Challenges ­of Payame ­Noor University Education System

 

 

3

February 26-28, 2011 in Singapore

International Conference on Social Science and Humanity – ICSSH

Analysis of the Female-headed households situation: a case study of Female-headed households in Iran

 

 

4

February 26-28, 2011 in Singapore

International Conference on Social Science and Humanity – ICSSH

A Model of Environmental Performance valuation Based on Fuzzy Logic

 

 

5

Volume 100 No 1
April,2013

European Journal of Scientific Research

The Relationship between Cultural Consumption and Social Identity of Youth

 

 
6

Vol. 3 Issue 2, February 2014

A Journal of Multidisciplinary Research, ISSN 2278-0637

Crisis in couples’ relationship (A field study in sari city)

 

 

7

Vol. 3 Issue 2, February 2014

A Journal of Multidisciplinary Research, ISSN 2278-0637

Analysis of the Female-Headed Household’s Situation and entrepreneurship and self-employment

 

 

8

Vol. 3 Issue 2 February 2014

A Journal of Economics and Management, ISSN 2278-0629

Surveying and Investigation Relationship between Managers Cultural Intelligence and Employees Motivations (Case Study: Fanavar Gostar Aria Company)

 

 

9

Vol. 3 Issue 2 February 2014

A Journal of Economics and Management, ISSN 2278-0629

 

Relationship between Social Capital and Quality of Work-Life of the Employees

 

 

10

 

Vol. 4, No. 5, May 2014, pp. 552-561

Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities

 

Decision making authority in family (A comparative study between India and Iran)

 

11

Vol. 3 Issue 5, May 2014, ISSN 2278-0637, 77-84

 

A Journal of Multidisciplinary Research

 

 

Sociological Analysis of Cardiovascular Disease (Case Study of Bushehr Cardiovascular Patients)

 

12

Vol. 2, No. 8, August 2014,

2348-2990

International Journal of Social Sciences and Humanities Research

Legal and Diplomacy approach to the analysis of the defensive nature of the Caspian Sea

 

13

Vol. 2 : No. 4, May 2015

Journal of Management and Social Studies

Analysis of the Relationship between Religion and Mental Health

 

14

Vol. 3 No. 7, Special Issue, Jun 2015

International Journal of Social Sciences and Humanities Research

Organizational Social Capital and the relations with Quality of Work-Life

 

15

Vol. 2: No. 7, Nov 2015

Journal of Management and Social Studies ISSN: 2383-2320

The Meta-Analysis of Social- Psychological of Addiction in Iran

 

16

Volume 1, Issue 2, pp:176-184, July 2016

International journal of social science and psychology, ISSN (online): 2348-3016

The role of friends in the tendency towards addiction between the youths of Sari

 

17

 Issue 27, pp.6628-6634, 2016

Medwell Journals

The Social Sciences 11

ISSN: 1818-5800

 The survey of the social Security status in Sari citizens

18

 Issue 27, pp.6635-6642, 2016

Medwell Journals

The Social Sciences 11

ISSN: 1818-5800

 The survey of the social capital status in Sari citizens

19

2017, 13(1),1-12

 Indian Journal of Community Psychology,

 ISSN-0974-2719  

 Role of Couple's Personality Traits in Domestic Violence

20

Volume 5, Issue 3, July 2017, pp. 41-47

International Journal of Social Sciences and Humanities Research

ISSN 2348-2990

Relationship of Family Function with Intimacy Needs and Marital Disaffection

21

Volume 5, Issue 3, July 2017, pp. 48-53

International Journal of Social Sciences and Humanities Research

ISSN 2348-2990

Comparison between self-esteem, anxiety and depression in mothers with adequate and inadequate of postpartum breastfeeding

22طرح های پژوهشی

ردیف

عنوان

کارفرما

نقش

سال اجرا

1

بررسی مسائل و مشکلات زنان سرپرست خانوار در استان مازندران                               

استانداری مازندران

مجری

1386

2

بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر اعتماد اجتماعی جوانان شهر ساری                     

دانشگاه پیام نور

مجری

1387

3

بررسی وضعیت سازمان­های غیردولتی در استان مازندران و راه های جلب مشارکت مردمی     

دانشگاه پیام نور

مجری

1388

4

بررسی عوامل موثر بر طلاق با توجه به آمار و اسناد موجود در دادگستری مازندران              

استانداری مازندران

مجری

1388

5

تبیین رابطه کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیام نور                          

دانشگاه پیام نور

مجری

1389

6

مطالعه و تحلیل روسپی­گری در مازندران   

                                                         

دانشگاه پیام نور

مجری

1390

7

مدل تبیینی اعتیاد در ایران           

                                                                   

دانشگاه پیام نور

مجری

1390

8

بررسی تطبیقی نحوه گذران اوقات فراغت زنان شاغل و خانه دار شهرستان ساری                    

دانشگاه پیام نور

مجری

1390

9

شناسایی راهکارهای توسعه روستایی و هدایت یارانه نقدی روستاییان به سمت تولید و اشتغال مولد  

وزارت کشور

مجری

1391

10

بررسی علل تقاضای طلاق و دلایل روند رو به رشد آن در شهرستان فریدون کنار                     

دانشگاه پیام نور

مجری

1391

11

تحلیلی بر ماهیت دفاعی دریای خزر  

                                                               

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مجری

1391

12

تدوین سند راهبردی توسعه پایدار روستایی استان مازندران

 

استانداری مازندران

مجری

1393

13

بررسی عوامل موثر بر میزان آسیب های اجتماعی در استان مازندران

دانشگاه پیام نور

مجری

1394

14

بررسی ارتباط عملکرد خانواده با کیفیت زندگی و سلامت روان زنان متاهل شهر بابل

دانشگاه پیام نور

مجری

1395

15

تبیین دلزدگی زناشویی زوجین بر اساس مدل مفهومی عملکرد خانواده

دانشگاه پیام نور

مجری

1396
عضویت­ها

v    انجمن جامعه ­شناسی ایران(ISA)

v    بسیچ اساتید دانشگاه پیام نور

v    شورای کارآفرینی دانشگاه پیام نور مازندران

v    کمیته نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1390

v    کمیته ارزیابی هفته پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1390 و 1391

v    کمیته ارزیابی جشنواره علم تا عمل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال 1393 کسب رتبه

 

v    پژوهشگر برتر دانشگاه پیام نور استان مازندران                                        1388

v    پژوهشگر برتر دانشگاه پیام نور استان مازندران                                        1389

v    پژوهشگر برتر دانشگاه پیام نور استان مازندران                                        1390  

v    استاد نمونه دانشگاه پیام نور استان مازندران                                           1391  

v    استاد برتر دانشگاه پیام نور  واحد قائم شهر                                            1395  

v    پژوهشگر برتر دانشگاه پیام نور استان مازندران                                        1395  

 

مهارت های آموزشی و پژوهشی

 


v    مهارت برنامه های Office (Power point, Word, Excel, Internet)  در سطح عالی؛

v    مهارت مکالمه و نوشتاری زبان انگلیسی در سطح خوب؛

v    مهارت برنامه های آماری (SPSS, Lisrel) در سطح عالی.